178 – Avia Fanahy ô, midina Hianao

1. Avia Fanahy ô!
Midina Hianao
Hanova ny fo vatonay
Ho tonga fo vaovao.

2. Izay afafinay.
Tondrahan-drano koa,
Tsy mety misy vokatra
Raha tsy ambininao.

3. Fenoy ny herinao
Ny fon’ny olona
Hamelona finoana
Sy fitiavana

4. Fanahy Masina ô!
Tahio ny asa atao.
Ampandrosoy ao am-po
Ny hasoavanao.