179 – Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa

1. Ny Fanahy Masina efa
tonga tokoa.
Mba homba ny mpitory
ny Teny mahasoa.
Koa mitsangana izao
andeha ry mahery fo
Hatramin’ny faran’ny tany
torio ny Teny soa.

2. Voasaron’ny aizim-pito
Ny Nosinao;
Ny ody sy ny sampy no
Notompoiny tao;
Ny fahazarana koa,
Nangeja mafy tokoa,
Kanefa tonga ny mazava:
Resy ny aizina ao.

3. Ry fanahy voatafy hery
Ny Tompo anie
Ka efa miandry anao,
Injay miteny hoe:
« Angony, eny antsoy,
Hanatona avokoa
Ny firenena eran-tany
Ho mpianatro tokoa ».

4. Tompo tia ô,
Ekeko ny antsonao;
Hafoiko ny hareko,
Ny tenako izao,
Ho vavolombelona,
Hijoro, hanafika,
Hitory sy hamafy koa:
Tafio ny herinao.