601 – Misaotra Anao, Jesosy ô!

1. Misaotra Anao, Jesosy ô!
Ny olom-boavonjy,
Fa be dia be ny indrafo
Nataonao, ry Mpamonjy.
Fa tonga ory Hianao,
Ny ainao no natolotrao
Hisolo ny mpanota.

2. Ampibebaho izahay
Ho olonao manoa;
Ny ota iverasanay
Esory avokoa.
Ny fifaliana vaovac,
No aoka mba hasolonao
Ny alahelom-ponay.

3. Ampio izahay izao
Hinoanay ny teny
Izay nolazain’ny vavanao,
Fa tanjakay ireny.
lzao, no angatahinay,
Mba hatanjaho izahay,
Hanaraka izany.