583 – Mba tarihonao Tompo ô izahay

1. Mba tarihonao,
Tompo ô! Izahay,
Fantatray fa mpivahiny
Izahay ankehitriny;
Any Aminao
No honenanay.

2. Mafy ny manjo,
Reraka ao am-po;
Na dia be ny ady aza,
Tsy ho ketraka ny fonay;
Any Aminao
No halehanay.

3. Alahelo be
Ranomaso koa
Azon’ny fakam-panahy,
Saiky resin’ny devoly;
Fa ny sandrinao
Iankinanay.

4. Any Aminao
No honenanay;
Ry Mpitari-dàlan-tsara;
Mba tarihonao izahay re,
Hahatongavanay
Any Aminao.