585 – Mahantra aho Tompo ô ka mba tsarovinao

1. Mahantra aho, Tompo ô!
Ka mba tsarovinao,
Maniry ho madio fo
Sy mendrika Anao.

2. Manolo-tena aho izao,
Ry Jeso Tompo ô!
Ka aza dia lavinao
Izay atolotro.

3. lzaho voasoratrao
Ao amim-bokinao,
Ho isan’ny mpianatrao,
Hianatra Aminao.

4. Ataovy izay hahaizako
Hanaraka Anao.
Amin’ny fahadiovam-po
Ho voninahitrao.