593 – Ry Jeso ô, Mpanjakanay

1. Ry Jeso ô, Mpanjakanay,
Hadinonao va izahay,
No tsy omenao faingana
Ny rano mahavelona?

2. He, maina sy mangetana
Sy ivesarana entana,
Ka mapiferin’aina anay
Ny efitra onenanay.

3.Tsy hitanao ve, Tompo ô,
Fa valaka sy rera-po,
Malain-kanaraka Anao
Ny olom-boafidinao?

4. Aidinao ny Fanahinao
Sy fifaliam-po vaovao;
Ny ranon’aina anie
Hatondrakao ny tany re!

5. Reseo ny fahavalonay,
Omeo rariny izahay,
Tapahonao ny gadranay,
Ampiadano izahay!