596 – Indreto izahay mitomany

1. Indreto izahay mitomany
Fa be alahelo ny fo;
Ny ota no fototr’izany,
Ny heloka sy ny mania;
Fa reraka, re, ny fanahy,
Mahantra sy be ahiahy,
Ka tena variana ery

2. Ry Tompo, Izay mofon’ny aina
Ry rano mamelona anay,
Tsinjovy izay mitaraina,
Mahantra izao izahay!
Onòny ny fonay fa voa,
Omeo izay mahasoa,
Monena aminay Hianao.

3. Ny fonay dia be hetaheta.
Maniry indrindra Anao;
Ry Tompo, mba mampahareta
Anay ho mpanaraka Anao;
Ny reraka ataovy mahery,
Vonjeo izahay olom-bery
Matoky Anao izahay!