597 – Ô ry Jesosy Mpamonjy mahery

1. Ô ry Jesosy Mpamonjy mahery!
Izaho maniry indrindra Anao,
Fa reraka aho ka mila ho very;
Ny foko saronan’ny ratsy izao:

Fiv : Ry Tompo, tsilovy,
Ny lalan’ny saiko,
Ka mba arovy
Ny fo sy ny aiko!

2. Efa hanafotra ahy ny rano,
Faingàna, Jesosy, vonjeonao re!
Ho difotra aho, ry Tompo, ka tano,
Diovy, afaho ny foko anie!
Ry Tompo, tsilovy, sns…

3. Efa akaikin’ny lalina aho,
Ka mila ho voa, hilentika ao;
Ry Tompo malala, ny foko tanjaho,
Ka mba hazavao hahalala Anao:
Ry Tompo, tsilovy, sns…

4. Aiza izao Hianao, ry Mpamonjy,
Ry Tokin’ny ory sy reraka ô,
No tsy mampiseho ny herin’ny vonjy
Hanafaka ahy, izay ory am-po?
Ry Tompo, tsilovy, sns…

5. Ô, ry Jesosy, izay naharara
Ny onja namely ny sambo tarý
Anivon’i Genesareta ho tsara
Toneo ny onjan’ny foko atý!
Ry Tompo, tsilovy, sns…