350 – Hianao ry Ray no mibaiko

1. Hianao ry Ray no mibaiko
Hanaovanay ny asanao
Ka ny handà dia zava-tsy haiko
Na sarotra aza ny atao
Ny fitoriana lalaina
Natomboky ny mpianatrao
Dia tsy azo atao very maina
Fa he, tohizanay izao.

2. Fa mbola adidin’ny mazava
Mitondra ny fanala izao,
Hiainga, handeha hampisava
Ny aizina ao an’ala ao.
‘Reo rahalahy sy rahavavy
Dia be tsy mahalala Anao
Koa indro, Tompo, aho, avy
Hitory ny Anaranao.

3. Kanefa tsy ny eto ihany
No anirahanao anay,
Fa na ny any lavitra any
Dia samy mbola adidinay.
Hiezaka, hikely aina,
Ho mafy koa ny teninao
‘Zay hany tena mofon’aina,
Ho an’izao tontolo izao.