353 – Mba sainonao ange sao tsy mba fantatrao

1. Mba sainonao ange,
Sao tsy mba fantatrao,
Ny zava-dehibe
Nataoko ho anao:
:,:Hevero ka lazao, lazao
Izay mba vitanao.:,:

2. Ny lapako tary,
Ny fahefako tao,
Nilaozako taty
Hanavotra aina anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba foinao.:,:

3. Heveronao ange,
Ny nisoloana anao;
Nangidy indrindra anie
Ny nahazoana anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba nentinao:,:

4. Endrey! Ny aiko koa
Nomeko ho anao:
Tsy misy zava-tsoa
Tsy foiko ho anao:
:,:Hevero, ka lazao, lazao
lzay mba taminao.:,:

5. Ry Tompo be fitia!
Endrey, ‘ty vitanao;
lzaho ‘zay mpania
Tsy mahavaly ‘zao:
:,:Ny aiko no mba raisonao
Hanao ny sitrakao.:,: