355 – Ry namako mahantra, manaram-po izao

1. Ry namako mahantra
Manaram-po izao!
Ny ota no mandratra,
Sao simba hianao;
lzay anao rehetra
Ho lasa avokoa,
Fa tsy mba misy fetra,
Ho levona avokoa.

2. Ny Tompo be fiantra
Mangora-po tokoa
Mahita anao mahantra
Fa tsy mahita soa;
Natolony ny ainy
Ho vidin’ny ainao,
Nalatsany ny rany
Mba hanadio anao.

3. Ny Tompo malahelo,
Tsy foiny hianao,
Ny feo mamelovelo
Mibitsika aminao;
Onena anao ny fony
Ka mitaraina hoe:
Ny ota ajanony.
Mba ajanony re!