375 – Raha mangoraka ny fo

1. Raha mangoraka ny fo!
Ao ny Ray be indrafo;
He! Antsoiny hianao,
Moa tsy hody va izao?

Fiv : :,: O! modia, O! modia,
Fa miandry Kristy izao.:,:

2. Miverena ankehitrio,
Tsy ampitso, fa anio;
Aza mba manary dia,
Fa modia anio, modia
O! modia sns…

3. Izay rehetra maminao
Tsy hahafa-po anao:
Jeso no anjara soa
Hiadananao tokoa,
O! modia sns…

4. Manatòna, matokia,
Mandrosoa, mifalia;
Kristy no fiainanao
Sady voninahitrao
O! modia sns…