378 – Ho aiza, ho aiza izao hianao

1. Ho aiza, ho aiza izao hianao,
Ry havako izay mbola tia
Ny fomban’ny nofo manimba anao?
Avia, ry olo-mania!
Henoy, fa miantso ny Tompo!

2. Ho aiza, ho aiza izao hianao,
Ry havako mbola tamana
Ao amin’izao fivelomana izao,
Ka fatra-pikiry hitana
lzay zavatra halan’ny Tompo?

3. Hevero fa tsy mba mahafaka anao,
Ka tsy mba heken’ ny Mpitsara
Ny fahamarinana ao aminao;
Ny an’i Jesosy no tsara,
Ka dia katsaho ny azy!

4. Ekeo ny tenin’ny Tompo izao,
Inoy ny toky nomeny,
Ka dia ho hita ny làlam-baovao,
Izay voatoron’ny teny:
Jesosy no làlana tsara.