379 – Torotoro va ny fonao

1. Torotoro va ny fonao,
Ry mpanota re izao?
Ka ifonanao tokoa
Va ny hadisoanao?
Hianao va mitomany
Ka maniry mba ho any
Amin’i Jeso, lzay nandany,
Re ny ainy ho anao?

2. Ny Fanahin’ny Mpamonjy
Moa nangatahinao
Hampandray anao ny vonjy
Hahamasina anao?
Moa fantatrao tokoa
Fa ny rany mahasoa
Dia avotra naloa
Mba hahafa-trosa anao?

3. Maro no manaiky ihany
Araka ny vavany,
Fa hanoa ny Mpamonjy,
Ka ho tena havany,
Nefa kosa mbola tia
Fomba ratsy, ka mania,
Dia tsy handray fitia
Raha ao am-parany.

4. Koa dia miangavy
Aho, ry sakaizako,
Mahereza mba hitady
Fiadanana ao am-po,
Mba hatony ny Mpamonjy,
Angatahonao ny vonjy!
Dia tsy maintsy ho tra-bonjy:
Jeso no mamindra fo.