380 – Mba mifohaza re, henoy izao

1. Mba mifohaza re, henoy izao
Ny hafatra ataon’ny Tomponao,
Ny Tompo, lzay Mpanjaka manankery,
Mikatsaka anao, ry olom-bery!

2. Dondòniny ny fo, ka hianao
Mandrindrina ny varavaranao!
Tandremo sao ho sasatra ny fony,
Sao lasa Izy ka tsy avy intsony.

3. Fa indro Izy mbola aty izao
Mitady hampiverina anao,
Ka aza lavina ny Tompo tsara,
Sao hianao ho ratsy fiafara.

4. Faingàna àry, ka ampandrosoy
Ilay Sakaiza lzay nahafoy
Ny ainy ho anao mpanota very,
Tsy misy Mpamonjy afa-tsy lzy irery.

5. lfony aminy ny helokao,
Hariany ka tsy ho hitanao,
Ka hianao, izay mendrika ho voa, .
Hatsangany ho zana-dRay Tsitoha.

6. Ka raha renao ao anaty fo
Ny fiadanana, izay mahatô
Ny famelàna ny helokao rehetra,
Dia aoka mba handrasanao ny fetra.

7. Akaiky re ny fahafahana,
Ka mba zakao ny hatrotrahana,
Ho avy faingana Jesosy Tompo
Ka dia ho afaka ady ny mpanampo.

8. Rehefa hitanao ny Tomponao
Dia afaka ny hasasaranao,
Hijanona ny sento sy taraina
Fa hobin-danitra no hohiraina.