432 – Mandra-piavin’ny Tompo

1. Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha,
Ny teny tsara nomeny tadidio :
Ny adidinao , tontosay sy efao
Mijery ny ataonao ny Ray.

Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
He, ny Tompo faly aminao,
Koa tanteraho ireo adidinao,
Mba ho mpanompo mahasoa.

2. Mandra-piavin’ny Tompo, miasà
Ampitomboy ireo talenta azonao,
Vola, fahaizana, aina, hery koa
No anompoy ny Tompo Tsitoha.
Raha mpanompo tsara hianao, sns…

3.Moa tianao va Ilay Mpamonjy Tompo soa
Ny ràny anie nanavotany anao !
Ny hafany tanteraho sy hajao
Valio ny fanavotany anao.
Raha mpanompo tsara hianao, sns…