445 – Jeso mora fo indrindra

1. Jeso mora fo indrindra
Tsara sady mahasoa,
Tsy miova tsy mifindra,
Tompo be fitia tokoa.
Mba iriko ho toa Azy
Tsy mba mety soso-po
Ka hionona ny foko
Raha avy ny manjo.

2. Jeso tia, nanetry tena
Sy nandefitra tokoa,
Nefa tompo be harena
Sy Mpanjaka foto-tsoa.
Mba iriko ho toa Azy
‘Zay ninia ho ory koa;
Ka ny sainy no fidiko,
Fa fiainana tokoa.

3. He manolo-tena aho,
Ho Anao, ry Tompo soa!
Ka ny heloko rehetra
Mba sasaonao avokoa.
Enga ka omenao ahy
Fo madio sy vaovao,
Mba hahaizako manefa
‘Zay rehetra sitrakao!