470 – Ny foko, ry Mpamonjy

1. Ny foko, ry Mpamonjy,
Mangetaheta Anao,
Maniry lalandava
Hikambana aminao.

Fiv : Tsy afaka ao am-poko
Ny faniriana Anao ;
Oneno, re, ny foko
Ho lapanao!

2. Ny androm-pahoriana,
Raha lapanao ny fo,
Manjary fitahiana,
Izay manadio ny fo
Tsy afaka ao am-poko, sns…

3. Ny ora fifaliana,
Raha ao anilanao,
Mamelom-paniriana
Hanao ny sitrakao :
Tsy afaka ao am-poko,sns…

4. Ho lao ny fahotako
Raha akaikezinao,
Tsy misy hadalako
Izay tsy afakao :
Tsy afaka ao am-poko, sns…

5. Finaritra ny saiko
Raha ipetrahanao,
Fa reraka ny aiko
Raha halavirinao :
Tsy afaka ao am-poko, sns…