475 – Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa

1. Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa!
Ampivereno hanaraka Anao;
Ondry mania, manary ny soa,
Aza avela hiala aminao.

2. Taomin’ny ratsy, fitahin-tSatana,
Mila ho lasan-ko babo izahay,
Fa Hianao no mahery mitàna
Tsy hahavery ny ondry iray.

3. Varivariana, salasalaina,
Be ahiahy, jereo izahay;
Ampianaro ny tsy hary saina,
Ampitsaharo ny fanianay.

4. Aina nomenao hisolo ny very,
Ary ny ranao naravotra anay,
Fa Hianao no nitondra irery
Fampijalian-kanitsy anay.

5. Fa ny fiainan-tsi-hita resenao
Velona mandrakizay Hianao;
Dia fiainana an-danitra omenao
lzay ondry mety manaraka Anao.