477 – Oram-be mivatravatra arotsahy Tompo ô

1. Oram-be mivatravatra
Arotsahy Tompo ô!
Fa mangetaheta loatra
lzahay mpanomponao
O! valio, O! valio,
Mitaraina, ka valio.

2. He! Malazo re ny voly
lzay maniry tsy mamoa;
Nefa raha omenao aina,
Dia ho vokatra tokoa.
O! vangio, O! vangio,
Sao dia maty, ka vonjeo.

3. Tovy eto, ry Mpamonjy!
lzay nambara fahizay,
Ka iraho ny Fanahy
Amin-kery lehibe,
O! henoy, O! henoy,
Ka valio ny vavakay.

4. He! Toa kivy ka manahy
lzahay mpiasanao;
ka ela, ry Fanahy!
Asehoy ny herinao,
O! avia, O! avia,
Misehoa, Fanahy ô!