218 – Mba miangavy, Tompo ô!

1. Mba miangavy, Tompo ô!
Iraho ny Fanahinao,
Vangio ny mpanomponao
Ampianaro izy izao!

2. Ampaladio ny sofinay
Handraisanay ny teninao,
Tendreo koa ny lelanay,
Hahaizanay hidera Anao.

3. Hiely be ny lazanao
Ambara-pahatonganao
Hitsara izao tontolo izao,
Hampody ny navotanao.

4. Fanahy, Zanaka sy Ray,
Mba raiso ny fisaoranay;
Ka raha hiala aty izahay,
Hidera Anao rahatrizay.