221 – Mivory eto izahay

1. Mivory eto izahay.
Jesosy Tompo ô!
Avaia hanazava anay,
:,: Hinoanay Anao :,:

2. Maniry mafy izahay
Hihaona aminao:
Omeo hosotroinay
:,: Ny rano velona :,:

3. Ny mofon’aina mba zarao
No anay, ry Tompo ô!
Tahio re ny irakao,
:,: Ho voninahitrao :,:

4. Ny fonay dia atolotray
Anao Jesosy ô!
Omeo hery izahay
:,: Hanao ny sitrakao :,:

5. Raha tapitra ny andronay,
Izay voafetranao,
Dia ento mody izahay
:,: Ho any aminao :,: