224 – Tafavory izahay ka manatona Anao

1. Tafavory izahay ka manatona Anao,
Zanahary nahary anay;
Ka mba raiso izao
Izahay zanakao;
Aza lavina re, izahay!

2. Tafavory izahay ka miantso Anao,
Ry Jesosy Mpamonjy anay;
Mihainoa, Tompo ô!
Mitenena izao,
Fa mitady Anao izahay!

3. Tafavory izahay ka miandry Anao,
Ry Fanahy Mpananatra anay;
Aidino ilay
Afonao fahizay,
Areheto aty aminay.