231 – Ry Tomponay Tsitoha

1. Ry Tomponay Tsitoha,
Ilay iray hatrizay,
Avia, hampifoha,
Ny fiangonanay,
Atreho ny mpivory,
Fa manantena Anao;
Fohazy ny matory
Handray ny teninao.

2. Iraho ny Fanahy
Mba hanavao anay
Ka homba sy hitahy
Ny teny inoanay.
Na lehibe na kely,
Ampio sy hafanao
Hazoto hampiely
Aty ny lazanao

3. Ny asam-pamonjena
Izay natombokao,
Ambino tsy hihena,
Tahio sy tontosao!
Ny herin’i Satana
Folahy hatrizao,
Ho afa-pahotana
lzahay navotanao.

4. Arovy ny finoana
Izay naorinao;
Vonoy ny hevi-poana
Mandà ny teninao,
lzahay na be na vitsy,
Hazôny tsy hania,
Mba ho Anao mihitsy
Mandrakizay doria.