235 – Tafavory izahay

1. Tafavory izahay
Eto anatrehanao,
Ry jehovah Tomponay
Mba hivavaka aminao.

2. Te-hianatra izahay
Mba hanao ny sitrakao;
Mihainoa ny vavakay,
Manampia anay izao.

3. Fa mangataka aminao
Fanampiana izahay;
Raha tsy ampianao,
Dia ho diso izahay.

4. ‘Zay rehetra anananay
Entinay midera Anao,
Aoka hazoto izahay
Mba hanao ny sitrakao.

5. Aoka handroso izahay
Mba hanompo tsara Anao
Dia hifaly izahay
Amin’ny fitianao.