236 – Avia, Tomponay! Atrehonao ‘zahay

1. Avia, Tomponay!
Atrehonao ‘zahay;
Fiderana no atolotray
Ho Anao, ry Tomponay;
Tongava aty an-tranonay
Handray ny dera atolotray:
Avia, Tomponay!

2. Avia, Tomponay!
Atrehonao ‘zahay;
Enga ka ho tonga olonao
Zao ‘zahay rehetra izao,
Ny vavanay hidera Anao,
Ny fonay mba diovinao;
Avia, Tomponay!

3. Avia, Tomponay!
Atrehonao ‘zahay;
Ampidino ny Fanahinao
Ho àty an-tranonay;
Ampionao koa ny olonao,
Hilaza anio ny teninao:
Avia, Tomponay!

4. Avia, Tomponay!
Atrehonao ‘zahay;
Fiderana no atolotray
Ho Anao, ry Avotray! ray!
Mba raisonao, ny deranay,
Efao, tokoa ny hatakay:
Avia, Tomponay!