237 – Ry Jehovah Tomponay! Tafavory izahay

1. Ry Jehovah Tomponay!
Tafavory izahay;
Avy hankalaza Anao,
lzahay vahoakao.

2. Faly, ravo izahay
Noho ny soa azonay;
Tonga mba hisaotra Anao
Izahay voavotrao.

3. Saotra tsara entinay,
Hira no asandratray
Mba ho Fiderana Anao,
Rain’izao rehetra izao.
Amena.