238 – Mivory eto izahay

1. Mivory eto izahay
Hiantso ny Anaranao;
Jehovah Masina ô!
Dia manomeza anay anio
Ny soa avy aminao,
Ho fitahiana.

2. Ny vavaka tononinay
Miakatra any aminao,
Mpamonjy tia anay!
Mba raiso ao an-danitra
Ho zava-mani-pofona
Izay ho tianao.

3. Ny saotra izay aterinay
Mba raisonao, Jehovah ô,
Andriamanitray!
Ny vokatry ny molotray
Dia aoka ho fanatitra
Ankasitrahanao.

4. Ankehitriny, Tompo ô!
Omeo ny Fanahinao
Hitoetra aminay,
Ho fanalana aizina,
Sy fanoloran-kevitra
Ho an’ny olonao.