347 – Derao Andriamanitra

Derao Andriamanitra,
Fa Izy Loharanon-tsoa,
Derao ny Tompo tokana,
Ray, Zanaka, Fanahy koa