272 – Faly izahay nandre

1. Faly izahay nadre
Havan-tia nanao hoe:
“Miaraha aminay
Trano soa halehanay”

2. Efa tonga izahay
Mba hivavaka aminao
Ry Jehovah Tomponay
Mitahia ny olonao!

3. Miandrandra Anao izahay
Ka ùangataka aminao
Hanomezanao anay
Soa avy aminao

4. Dia sambatra izahay
Fa mitoky aminao
Ka ho tanterahinay
Izay rehetra sitrakao

5. Hoderainay Hianao
Andro amana alina
Mbamin’ny Anaranao
Foto-piadanana