245 – Ray ô! Asehoinao

1. Ray ô! Asehoinao
Aminay ny antranao,
Raisonao ny zanakay,
Atsangano ho Anao.

2. Zanak’Andriamanitra ô!
Mba henoy ny hatakay,
Trotroinao ny zanakay,
Taomy ho mpanomponao.

3. Ry Fanahy Masina ô!
Mitoera aminay,
Indro re ny zanakay,
Ampianaro, hazavao.

4. Ry Jehovah ‘Zay Iray!
Nefa Telo, dia ny Ray,
Zanaka, Fanahy koa!
Mba tahio ny zanakay.