247 – Ry Tompo ô! Tsinjovinao

1. Ry Tompo ô! Tsinjovinao
Ny mila famonjena,
Ka hatao batisa izao,
Satria manantena
Ny tany namboarinao,
Ho an’izay mpianatrao
Ho lovany tokoa.

2. Fa Hianao dia tsy mandà
Ny ory sy mpanota,
Izay nandatsahanao ny ra
Hanaisotra ny ota;
Ka tonga izahay izao,
Mitady hodiovinao:
Mba raisonao ny fonay.

3. Mifona, Tompo, izahay
Izay efa voaisa
Ho olonao, izay nandray
Ny soan’ny batisa;
Ampaherezonao ny fo,
Mba tsy hafoinao ny to,
Ambara-pahafaty!