249 – Tompon’ny lanitra ô! Mba tahio

1. Tompon’ny lanitra ô! Mba tahio
Izy izay ta-hanatona Anao,
Ka ta-handray ny batisa anio,
Sady maniry mba ho zanakao.

2. Ampifalio ny fony, izay ory
Sady miaiky ny ota natao,
Ary ny ratsy maniry fongory,
Ka mba omeo ny aina vaovao.

3. lzy manaiky hitana ny soa
Sady mandà ny devoly izao;
Aoka hiseho ho mpino tokoa
Amin’ny fomba sy asa vaovao.

4. Afon’ny lanitra ôl Mba avia,
Ka ateraho ny fony izao,
Ary tarihonao mba tsy hania,
Fa te-ho sambatra ao aminao.

5. Andriamanitra Ray be fitia,
Taomy ny maro hanatona Anao,
Ny Fiangonanao, ho be mpitia,
Ho marobe ny ankohonanao’