250 – Atolotray hatao batisa

1. Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan’ny
Zaza tezainao.

2. Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin’ny ranao koa.

3. Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.

4. Tahio ny fahazazany
Ho fanorena-marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.

5. Tantano izy mandra-pita,
Ho tonga ao an-danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an-dàlany.

6. Ka amin’ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
“Ndeha hody, anaka.”