754 – Mitsangàna, mandehana

1. Mitsangàna, mandehana,
Ry zatovo be laolao!
Manatôna ny Mpamonjy,
Avelao ny sitrapo.

2. He, tsarovy fa mahantra
Sady ory hianao,
Ka hatàny ny Mpamonjy,
Dieny mbola hitanao.

3. Mandehana, mianara,
Mba ho hendry hianao;
Jeso Tompo no miandry
Hampianatra anao.

4. Ry zatovo! Mandehana,
Mba vitao ny asanao;
Mahereza, aza osa,
Ny Mahery homba anao.