757 – Tsarovy, ry sakaiza

1. Tsarovy, ry sakaiza,
Ny Ray an-danitra e,
Fa Izy no nitaiza
Sy nahalehibe:
Fa raha mbola zaza
Nampitomboiny,
Ka na ho antitra aza
Tsy mba foiny.
Ny saina sy safidy
Nomeny ho anao,
Ka tiany hifidy
Ny tsara hianao.

2. Tsarovy, ry tanora,
Jesosy, avotrao,
Mahay mitondra mora,
Mitandrina anao,
Miaraka mambeta
Ny fahoriana:
Ka dia mahareta
Ny hatrotrahana,
Fa Izy no miaro
Izay mpianany
Ka dia mba fantaro
Ny fitiavany!

3. Tsarovy, ry zatovo,
Ny Mpanamasina,
Fa Izy no manovo
Ny rano velona,
Ka dia mba mampandro
Ny ta-hadio fo;
Lazainy isan’andro
Ny marina sy to,
‘Ka ny masirasira
Esoriny aminao;
Izay maniratsira
No halavironao.

4. Tohero, ry zatovo,
Izay mamitaka;
Satana ta-hamovo,
Ny tsy miambina:
Ny nofo mitsikilo
Ny voninahitrao;
Mamono ny fanilo
Izao tontolo izao.
Ka raiso ny ampinga
Alao ny sabatra,
Izany mahakinga
Ny te-ho sambatra.