758 – Tsarovy e! rankizy

1. Tsarovy e! rankizy,
Ilay Mpanao anao!
Ka tadiavo Izy!
Dieny hitanao;
Dieny mbola kely
Tsarovy rahateo,
Ka aza manadino
Ilay Mpanao anao.

2. Tsarovy, ry zatovo,
Ilay Mpanao anao!
Ilaozy ny mpanota,
Fandrao manimba anao,
Tsarovy ny Jehovah
Namorona anao,
Mampanantena lova
Sy nahatoy izao.

3. Tsarovy, ry sakaiza,
Jehovah Tomponao!
Fa Izy no mitaiza
Sy manasoa anao;
Koa aza manadino
Ilay Mpanao anao,
Ny teniny araho,
Fa Izy no Rainao.