764 – Tsy mangataka aho Tompo

1. Tsy mangataka aho Tompo,
Zava-py, harena, zo,
Fa ny tena mba iriko
Dia izao: ny fo madio.

Fiv : Fo madio izay akany
Feno eritreri-tsoa
Fo madio haren-tsy lany
Sarobidy avokoa.

2. Indrisy, fa ny soan’ny tany
Manodòka, mora lò;
Ny haren-tsy mety lany
Dia izao: ny fo madio.
Fo madio, sns…

3. Na maraina na hariva,
Izao, no angatahiko:
Mba ho ahy ilay soa indrindra,
Dia izao: ny fo madio.
Fo madio, sns…