208 – Ny teny masinao torina hatrizao

1. Ny teny masinao
Torina hatrizao;
Maharitra tsy lo
Mamabo izany fo,
Fa marina ka tianay
Hiainanay mandrakizay.

2. Ny teny masinao
Mitondra hery vao,
Mandrava ny manjo
Ireo ‘zay ory fo;
Ka mendrika ho tanana
Anaty, ho fanana

3. Ny teny masinao
Dia tsy mba mankaleo;
FA hery velona
Mamelombelona;
Ka satrinay ho re indray
Ry Andriananaharinay.

4. Ny teny masinao
No feo manorina;
Ny teny masinao
No feo manarina,
Ka tianay hanenika
Ny tany sy ny lanitra.