209 – Jesosy tena kiady

1. Jesosy tena kiady
Sy reharehanay
Namoha vavahady
Ny tanindrazanay;
Nampiditra ny teny
Hampahalala anay
Ny Ray ny fahendreny
Mba hianaranay

2. Na betsaka mifofo
Ny Baibolinay
Mihaza sy milofo
Moa ketraka izahay?
Jesosy no Mpiaro
Ka moa ve ho kivy ve?
Vao maika mihamaro
Ny mpankasitraka e !

3. Mbola Izy no Filoha
Mpitarika anay,
Hitory ka hamoha
Ireo namanay;
Vahoaka an-tapitrisa
no mbola hasondrotray,
Hahita Paradisa
Ho zanaky ny Ray

4. Ry Jeso, hatanjaho
Ny fiangonana,
Hijoro ho tena taho
Mamoa mandrakizay.
Hianao anie no sandry
‘Zay tena tanjakay,
No sady hany andry
‘Zay hijoroanay

5. Jesosy soa malala !
Tsy foinao Hianao
Ny fonay dia handala
‘Ty lova taminao
Fanahy ravoravo
Noho ny teninao
Ry Zanaky ny Avo,
Izao misaotra Anao