211 – Ilay Boky ‘zay nodorana

1. Ilay Boky ‘zay nodorana,
Dia may nefa tsy levona;
Izay natao ho lavenona,
Lasa vato fanorenana;
Noheverina ho foana
Kanjo mainka koa velona;
‘Lay nafenina, nalevina,
No nisandratra nivelatra!
Iza moa no hahasakana,
Eny, Iza no hanohitra,
Ilay teny voasoratra,
Dia ny Tenin’Andriamanitra
Zao rehetr’izao ho levona
Fa ny Teny no haharitra.

2. Rasalama nolefonina,
Nisy hafa koa nodorana.
Hantsana no namarinana,
Tora-bato: fahafatesana
Dia tao ireo nampinomina,
Noterena mba hiozona:
Moa izany nampivadika
Kristiana be finoana?
Valin-teny voasoratra
Nentiny nandresy lahatra:
Feo tony, tava mirana,
Feno hery, hasambarana:
“Tsy mba misy hatahorako
Afa-tsy Hianao ry Tompoko”

3. Ilay teny masina sy to
Manambara ry Mpamonjiko
Tena saro-bidy ao am-po,
Ka vakiko sy iainako
Fifaliako, fiarovako,
Fahazavana ao an-dalako;
Koa tanako ho lovako
Sy isaorako ny Tompoko,
Maty aho nefa velona,
Fa Kristy no ahavelomako.
Maty Izy nohomboana
Noho ny fahotana vitako
Nefa Izy dia nitsangana
Santatry ny hitsanganako.