214 – Finaritra, ry Tompo ô!

1. Finaritra, ry Tompo ô!
Ny mankafy ny teninao
Sy mankato ny didy.
Ny helony esorinao,
Ny sainy hohavaozinao.
Ka afaka hifidy
Ny lova sarobidy.

2. Ny teninao no rakitra
Sy tokin’ny mpandefitra,
Fa teny manan-kery.
He ! Ao dia voasoratra
Ny aminao Mpanavotra,
Fa Hianao irery
No avotry ny very

3. Ny teninao no vatsinay
Manohana ny dianay
Sakafo mahasoa
Sy ampy hivelomanay,
Ka ao am-parany indray
Ho azonay tokoa
Ny lovan’ny mpanoa.