215 – Ny teny masina sy to

1. Ny teny masina sy to
Nampilazainao, Tompo ô!
No manankery mahavoa
Ny fahavalonao tokoa
Ka dia itokianay
Na aiza no alehanay.

2. Mitaona ny fanahinay
Ny teninao Mpanavotray,
Mananatra sy manambara
Ny ratsy ary koa ny tsara;
Mpilaza mahafatra-po
Ny teninao, ry Tompo ô!

3. Ny teninao no sabatray
Sy mpampionona anay;
Ny teninao no mofon’aina
Sy mpanazava fo sy saina:
Mpiaro sady tanjakay
Ny teninao, ry Tomponao!

4. Ampinganay ny teninao
Ao amin’izao tontolo izao,
Ka raha levona ny tany,
Ny teny mbola ao ihany,
Dia izy iankinanay
Ho antoky ny avotray.