216 – Ny teninao ry Tompo ô

1. Ny teninao ry Tompo ô,
Dia ranon’aina soa
Izay mahalonakany fo
Mangetana tokoa,
Jereo ny tanimbolinao,
Fa tena mila io.
Ho feno voa ho Anao
Hatramin’ny anio.

2. Ny teninao dia sabatra
Maranitra tokoa.
Mitsara sy mamantatra
Ny fonay sy ny voa,
Hetseho izao tontolo izao
Handray ny teninao,
O, asehoy ny herinao,
Hamorona aim-baovao.

3. Ny teninao izay tokinay,
Fanilon-dianay,
Noraisinay ho lovanay
Sy fifalianay,
Ampianaro izahay
Hanoa ny didinao,
Ataovy izay hitiavanay
Ny teny masinao.