201 – Midina, Tomponay !

1. Midina, Tomponay !
Ampionao izahay
Hidera Anao
Ray soa tia anay,
Hery sy tanjakay
Zay hotompoinay
:,: Mandrakizay :,:

2. Avia, Jeso ô!
Reseo ny rafinay
Ho lavonao
Arovy izahay
Amin’ny herinao
Ny fitarainanay
:,: Henoinao :,:

3. Fanahy Masina ô!
Tariho izahay
Hanaiky ‘zao
Mahery Ianao
Ny fonay anjakao
Aza ilaozanao
:,: Mpananatra ô :,:

4. Ry Telo ‘zay Iray!
Dera mandrakizay
Omena Anao
Ny voninahitrao
Aoka ho hitanay
Ka raisonao ‘zahay
:,: Ho aminao :,: