TS 10 – He! Hianareo rehetra izay mangetaheta

(Isaia 55:1-3 , 6-8)
1. He! Hianareo rehetra izay mangetaheta,
Mankanesa amin’ny rano!
Ary ianareo izay tsy manam-bola,
Avia, mividia, ka homàna!

2. Eny, avia, mividia divay sy ronono,
Nefa tsy amim-bola, na amin-karena.
Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina,
Ary ny vokatry ny fisasaranareo amin’izay tsy mahavoky?

3. Mihainoa dia mihainoa Ahy, ka hano izay tsara,
Dia aoka hiravoravo amin’ny matavy ny fanahinareo
Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa aty amiko,
Mihainoa, dia ho velombelona ny fanahinareo;

4. Ary hanao fanekena mandrakizay aminareo Aho,
Dia ny famindram-po mahatoky nampanantenaina an’i Davida.
Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy,
Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy.

5. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany,
Ary ny tsy marina hahafoy ny heviny;
Ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny,
Fa hamindra fo aminy Izy.

6. Eny, ho amin’Andriamanitsika,
Fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy.
Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo
Ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.