TS 11 – Midera anao izahay, Andriamanitra ô

1. Midera anao izahay, Andriamanitra ô,
Manaiky anao ho Tompo izahay;
Ny tany rehetra dia mitsaoka Anao,
Rain’ny mandrakizay.

2. Midera Anao ny anjely rehetra
Ny lanitra sy ny mahery rehetra ao aminy
Midera Anao, lalandava
Ny Kerobima sy ny Serafima manao hoe:

3. Masina, masina, masina,
Andriamanitra, Tompon’ny maro
Manerana ny lanitra sy ny tany
Ny fiandrianan’ny voninahitrao.

4. Midera Anao,
Ny apostoly rehetra,
Midera Anao,
Ny mpaminany rehetra.

5. Midera Anao,
Ny maritiora rehetra.
Ny fiangonana eran’izao tontoloizao
Manaiky Anao.

6. Ho Ray manam-piandrianana tsy hitafetra,
Sy ny Zanakao-lahy tokana be voninahitra
Ary ny FanahyMasina,
Mpampionona ny fo.

7. Hianao no Mpanjakan’ny voninahitra,
Ry Jeso Kristy ô,
Hianao no Zanaky ny Ray,
Zanany mandrakizay,

8. Raha nanalo-tena hamonjy ny olona Hianao,
Dia tsy nolavinao ny hateraky ny virijina
Rahefa nandresy ny herin’ny fahafatesana Hianao
Dia novohanao ny fanjakan’ny lanitra mba hidiran’ny mino rehetra

9. Mipetraka ao an-tanana an kavanan’Andriamanitra Hianao,
Ao amin’ny voninahitry ny Ray.
Mino izahay fa ho avy Hianao
Ho Mpitsara anay.

10. Izany no ifonanay aminao hanampy anay mpanomponao,
lzay navotanao tamin’ny ranao soa indrindra.
Ataovy ho isan’ny olo-nao ‘zahay
Any amin’ny voninahitra mandrakizay.

11. Tompo ô,vonjeo ny olonao,
Ary tahio ny lovanao.
Manapaha azy,
Ary asandrato ho ambony mandrakizay

12. Isan’andro isan’andro
Dia mankalaza Anao ‘zahay,
Ary mihoby ny Anaranao
Izahay mandrakizay.

13. Mba miarova anay, Tompo ô,
Tsy hanota izao anio izao,
Mamindrà fo aminay, Tompo ô,
Mamindrà fo aminay.

14. Tompo ô, aoka ho tonga aminay ny famindramponao
Araka izay itokianay Anao.
Tompo ô, Hianao, no itokiako,
Aoka tsy ho menatra aho mandrakizay