TS 12 – Ry Raiko ô! Tariho

1. Ry Raiko ô! Tariho.
Fa maizina ny alehako.
Ary be ny rahona sy ny
kotroka ao ambony:
Indro, mivezimbezina aho,
fa variana; Raiko ô
tariho aho hody re;

Fiv : Raiko ô! Raiko ô!
Mombà ny zanakao.

2. Ry Raiko ô! Tsy hita
Ny faran’ny alehako,
Ary maniry ny fitsaharana
ny foko ‘zay omenao.
Raha mbola eto aho, sintony
sao mivily; Raiko ô!
Mba tano aho ho Anao;
Raiko ô! sns…

3. Ry Raiko ô! Tariho,
Fa be ny tsilo sy ny fandrika
Ao an-dalambe,
ka ketraka,
Nefa nantsoinao aho tsara;
Raiko ô!
Mba raisonao ny tanako:
Raiko ô! sns…

4. Ry Raiko ô! Manindry
Ny hazo-fijaliana
Mavesatra,
Izay entiko isan’andro;
Tohany aho, ry Raiko ô!
fa reraka aho; Raiko ô!
Mba manampia ahy ‘zao:
Raiko ô! sns…