TS 13 – Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah

(Salamo 95)
1. Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah;
Aoka isika hanao feo fifaliana ho an’ny Vatolampy famonjena antsika.
Aoka hankeo anatrehany amin’ny fiderana isika;
Aoka hanao feo fifaliana ho Azy amin’ny fihirana isika.

2. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah,
Ary Mpanjaka lehibe ambonin’ny andriamanitra rehetra Izy.
Eo an-tànany ny fitoerana lalina amin’ny tany;
Ary Azy ny tendrombohitra avo.

3. Azy ny ranomasina, fa Izy no nanao azy,
Ary ny tany maina dia noforonin’ny tànany.
Avia, ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika;
Aoka isika handohalika eo anatrehan’i Jehovah, Mpanao antsika;

4. Fa Izy no Andriamanitsika;
Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika.
Enga anie ka hohenoinareo anio ny feony manao hoe:
Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba,

5. Sy tahaka ny tamin’ny andro tao Masa fony tany an-efitra
Izay nakan’ny razanareo fanahy Ahy,
Sy nizahany toetra Ahy,
Na dia efa hitany aza ny asako.

6. Efa-polo taona no nahamonamonaina Ahy tamin’izany taranaka izany,
Ka hoy Izaho: Olona maniasia amin’ny fony izy Ka tsy mahalala ny lalako;
Ka dia nianiana tamin’ny fahatezerako Aho hoe:
Tsy hiditra amin’ny fitsaharako mihitsy izy.

Hisaorana anie ny Ray sy ny Zanaka,
Ary ny Fanahy Masina;
Eny, hisaorana sy hankalazaina anie
Andriamanitra mandraki-zay. Amen.