FF 4 – Ry Fanahy ô

1. Ry Fanahy ô midina,
Manatreha anay anio Ianao
Mba hanoloranay,
Ny vavakay mangina
Vetsovetsom- po ‘zay atolotray
Vola sy ny harena
Samy tsy anananay
Fa indro vavaka mangina
Fanoloran-tena ho Anao tokoa.

2. Ry Fanahy ô monena
Aza mba mandao anay Ianao
Kolokoloy ‘zahay
Hitombo fahendrena
Ka tsy hahafoy hiarak’ Aminao
Ota sy rendrarendra
Samy te handavo anay
Soa ihany, soa fa eo Ianao Fanahy
Vonona hitahy ny fiainanay.

3. Ry Fanahy ô , meteza
Mba handray anay ho mpianatrao
Avia Ianao,
Avia mampahereza
Hahatonga anay mba ho irakao
Eso sy fitsapana
Samy manakivy anay
Ka taomy , taomy hanam-po mafana
Herim-po vaovao hiasa ho Anao.